Selvevaluering

Selvevaluering på Kastanievej Efterskole 2017/2018

Af bestyrelsen blev det godkendt i september 2017, at temaet for årets selvevaluering på Kastanievej Efterskole skulle have overskriften ”Ny evalueringskultur”.

Vi ville gerne stille skarpt på både den måde, vi evaluerer på – både når det gælder årshjul, arrangementer, undervisningsforløb, men særligt, når det gælder eleverne i kontaktgrupperne.

Eleven

Hidtil har eleverne skullet lave en såkaldt hensigtserklæring efter opstart på skoleåret. Det har haft form af et længere skriftligt dokument, som kontaktlærer og elev kunne vende tilbage til, når der var tid til evaluering igen.

Samtidig lægger faglærerne deres skriftlige evalueringer i Viggo for hver periode, som ikke i høj grad bliver anvendt fremadrettet. Der er en oplevelse af, at det ikke skaber sammenhængskraft for hverken lærerne omkring eleven, eller for eleven selv.

Ved de pædagogiske dage 2017 havde vi en oplægsholder Lise Hadrup fra Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole som inspirerede os til brugen af strukturerede samtaler og narrativ teori, når vi evaluerer eleverne i kontaktgrupper.

Ved hjælpe af samtaleark, som eleven inddrages i, skabes der nye muligheder for den måde vi evaluerer og griber hele kerneopgaven an, og vi er så småt begyndt at bruge disse teorier og praksisser i vores tilgang til eleverne.

Fagligt

Der vil fortsat være faglige udtalelser og karakterer, som evalueringsredskaber, men hensigtserklæringen er erstattet af dette nye tiltag. Der er forældresamtaler og -møder, hvor status informeres

Arrangementerne

Vi evaluerer på efterfølgende medarbejdermøde, når vi har afholdt særlige begivenheder, anderledes uger og forløb.

De medarbejdere, der har planlagt og været tovholder, står også for evalueringsformen.

Der veksles mellem forskellige former: skriftlig, samtale i grupper, plenum eller lign.

Årshjul

Kalender for kommende skoleår drøftes i marts, således at der kan være mulighed for ændringer før den fastlægges ved Nye Elevers Dag i april.

Undervisningsevaluering

Evaluering af undervisningen på KE årgang 2017/2018

Vi skitserer svaghederne ved denne evalueringsform, inden vi tolker på data.

Eleverne har hver i sær vurderet linjefag, valgfag og de boglige fag.

De har vurderet ved at sætte kryds ved 7 parametre på en skala fra ”meget god” til ”dårlig” og én skala på 1-5.

Det er naturligvis vanskeligt at vurdere hvad en elev mener med ”godt” til f. eks. Spørgsmålet: ”hvordan har du det med det faglige niveau i timerne?” Er eleven godt tilfreds med at være blevet udfordret og dermed have forbedret sig fagligt eller mener eleven, at det var godt, at han ikke blev udfordret så meget, så han havde overskud til andre ting?

Andre problemer ved evalueringen er, at de har haft tre, nogle gange forskellige, linjefag og valgfag (nogle endda 6 forskellige), men kun skriver sin vurdering ud fra ét af dem. De fleste, vil jeg tro, evaluerer så nok det fag, de var gladest for. Eller måske omvendt, men i begge tilfælde vil det ikke give et retvisende samlet billede af undervisningen.

De boglige fag blev også evalueret på et enkelt skema, trods det faktum, at alle elever har haft minimum tre boglige fag.

Med alle disse forbehold har jeg kigget evalueringerne igennem og forsøger nu at give min vurdering af data. (Jeg lægger evalueringsskemaerne af linjefagene og valgfagene i jeres dueslag).

Evaluering af linjefag

Generelt er eleverne positive overfor undervisningen samlet set og vurderer den typisk med 4 og 5 på en skala op til 5.

Generelt bliver engagement og udbytte af undervisningen også vurderet højt.

Der er enkelte kommentarer til linjefag, som er fagspecifikke. Jeg anbefaler at linjefagslæreren læser disse.

De generelt orienterede kommentarer går mest på at få flere linjefagstimer og at alle fag bør være repræsenteret hele året.

Frustration over skiftende lærere (læs vikarer) i faget.

Evaluering af Valgfag

Ligner evalueringen af linjefag: generelt er eleverne positive over for undervisningen.

De giver udtryk for at have fået øjnene op for aspekter af de enkelte fag, de ikke vidste eksisterede eller at de kunne lære.

Igen er der et ønske om, at der var flere timer, nu altså valgfag.

Evaluering af boglige fag

9 elever vurderer, at de står stærkere fagligt nu end da de kom, én meget bedre og 8 lavere! Resten vurderer, at de står på samme niveau som sidste år.

Det er svært at udlede så meget af resten af svarene, da de jo omhandler mindst 3 forskellige fag på ét skema.

Dog er svarene noget mere varierende over skalaen end ved valgfag og linjefag.

De få kommentarer går på for få lektier, for sene undervisningstimer og uengagerede elever.

Det er så et spørgsmål om vores holdning til, hvad vi gerne vil give eleverne med videre, at så mange elever vurderer, at de er stået i stampe og endda faldet bagud fagligt i deres år på KE.

Udsagn om andre arrangementer på KE

7 elever har skrevet om skolens særlige arrangementer, og det følgende er et forsøg på en sammenfatning af disse udsagn. Der skal tages forbehold for den statistiske usikkerhed med så få ytringer.

Generelt ses der positivt på særlige uger og dage: kulturdage, KE-festival, linjefagsdage, gallafest osv. Længere tid til fordybelse og det tværfaglige element nævnes som kvaliteter ved de anderledes uger.

Et par elever er inde på manglende konsekvens og en generelt for slap holdning til elever der ikke overholder skolens regler.

Afslutning

Som nævnt i indledningen kan det være svært at drage meget konkrete konklusioner ud fra evalueringerne. Dog kan vi overordnet se en tilfredshed og glæde ved linjefag og valgfag. Vi konstaterer, at et flertal af eleverne ikke føler, at de har rykket sig i de boglige fag.

Vi vil næste år evaluere mere fagspecifikt og/eller vælge en anden evalueringsmodel.